VILKEN KONTOTYP PASSAR MIG BÄST?

Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF)?

I denna artikeln kan du jämföra kontotyperna så du vet om ISK eller KF passar dig bäst

Innehållsförteckning på sidan

ISK eller KF - Ägande och rösträtt

En stor skillnad mellan ISK och KF är att tillgångarna på ditt ISK ägs av dig, i egenskap av kontoinnehavare. En kapitalförsäkring är du förvisso också ägare till men definitionsmässigt är det försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) som registreras som ägare till de undelriggande tillgångarna. 

Har detta någon praktisk betydelse för mig som sparare? Ja, om du vill kunna delta på bolagsstämmor och rösta så kan du inte äga aktier via KF utan skall i stället välja sparformen ISK.

Slutsats: Fördel investeringssparkonto (ISK)

Försäkringsmoment

En kapitalförsäkring är en försäkringsprodukt och tillhandahålls således av försäkringsbolag, till skillnad från ett investeringssparkonto som enbart kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, till exempel banker. En försäkring innehåller alltid någon form av försäkringsmoment även om det påfallande ofta är minimalt. 

Flertalet kapitalförsäkringar på den svenska marknaden har ett dödsfallsskydd som motsvarar 101 %, det vill säga om du avlider så utbetalas 1 % mer än aktuellt marknadsvärde på tillgångarna. Det är detta som är försäkringsmomentet. Du betalar för detta extra skydd, vilket framgår om du läser årsbeskedet noga. Att det de facto är en försäkring innebär alltså att du även kan utöka försäkringsskyddet, mot hälsoprövning, om du har behov av detta. 

Det finns situationer i livet när detta kan vara eftersträvansvärt. För de flesta som sparar i KF har detta dock underordnad betydelse och i sådant fall kan man i stället välja ISK.

Slutsats: För de allra flesta har detta ingen betydelse. Oavgjort.

Hur skiljer sig ISK och KF vid dödsfall?

Som förklarats ovan är en kapitalförsäkring en försäkring. Därmed kan du sätta in så kallade förmånstagare, det vill säga bestämma vem eller vilka som skall få pengarna om du avlider.  

I en kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare, det behöver alltså inte vara familje- eller släktmedlemmar. Du avgör detta genom att upprätta ett förmånstagarförordnande.

Ett investeringssparkonto tillfaller, i händelse av din död, kvarlåtenskapen efter dig och fördelas enligt arvsordning. Om du har speciella önskemål kring detta så måste du upprätta ett testamente.

Slutsats: För de allra flesta har detta ingen betydelse. Oavgjort.

Är ISK eller KF bäst vid beskattning?

Såväl investeringssparkonto som kapitalförsäkring beskattas enligt schablon, det vill säga med en viss fast skattesats per år. Denna skattesats är densamma i bägge sparformerna och fastställs genom att multiplicera föregående års statslåneränta den 30 november med 30 %. Där upphör dock likheterna. Själva kapitalunderlaget som ligger till grund för beskattningen beräknas på olika sätt för ISK och KF. Här kan du läsa mer om ISK skatt.

För kapitalförsäkringar beräknas underlaget på följande sätt:

värdet på din kapitalförsäkring vid årets ingång
+ belopp som du har satt in under första halvåret
+ hälften av belopp som du har satt in under andra halvåret
= ditt kapitalunderlag för KF

Hur skiljer det sig då mot ett investeringssparkonto?

Din KF var värd 50 000 kr vid årets ingång. Du sparar 1 000 kr per månad.
Ditt kapitalunderlag blir då 50 000 kr + 6 000 kr + 3 000 kr = 59 000 kr.

För att få fram kapitalförsäkringens schablonavkastning multiplicerar du kapitalunderlaget med (statslåneräntan den 30 november föregående år + 1 %). Lägsta schablonavkastning är 1,25 %.

Kapitalförsäkringar beskattas enligt Lag (1990:661) om avkastingsskatt på pensionsmedel.

För investeringssparkonto används i stället kvartalsvisa avstämningar för att fastställa beskattningsunderlaget, enligt följande princip:

en fjärdedel av värdet den 1 januari
+ en fjärdedel av värdet den 1 april
+ en fjärdedel av värdet den 1 juli
+ en fjärdedel av värdet den 1 oktober
+ samtliga belopp som du har satt in under året
= ditt kapitalunderlag för ISK

För att beräkna ditt investeringssparkontos schablonavkastning multiplicerar du kapitalunderlaget med (statslåneräntan den 30 november föregående år + 1 %). Schablonavkastningen är dock som lägst 1,25 % enligt en lagändring 2016.

Innesteringssparkonton beskattas enligt Inkomstskattelagen (1999:1229).

Om vi, till skillnad från ovan exempel, antar att du inte gör några insättningar alls till din kapitalförsäkring eller ditt investeringssparkonto så blir schablonintäkten, och därmed skatten, exakt lika. 

Slutsats: Att kapitalunderlaget för beräkningen rent tekniskt skiljer sig åt får ingen nämnvärd betydelse för dig när det gäller skattens storlek. Oavgjort.

ISK eller KF - Såhär kan du använda dig av kvittning

En intressant skillnad (som många helt har missat) mellan ISK och KF är möjligheten till kvittning i inkomstslaget kapital.

Skatten på din kapitalförsäkring är en så kallad definitiv källskatt. Den beräknas separat och utan att ta hänsyn till andra kapitalinkomster eller kapitalförluster. Schablonavkastningen (se definition ovan) på din kapitalförsäkring får alltså inte användas för att kvitta mot andra förluster och utgifter i inkomstslaget kapital. 

Den schablonmässiga avkastningen på ditt investeringssparkonto, som lyder under Inkomstskattelagen, får däremot kvittas fullt ut mot förluster och utgifter i inkomstslaget kapital. Har detta någon effekt för mig som sparare? Nej, inte för den genomsnittlige spararen. Om du däremot har en ”avancerad” ekonomi, det vill säga är högavlönad med stora bostadslån och äger en större värdepappersportfölj, så får detta intressanta effekter.

Exempel

Låt oss anta att din lön uppgår till 1 000 000 kr per år. Du bor i storstadsregion, kommunalskattesats 30 %, och ditt bostadslån om 5 000 000 kr har bundits till en ränta som är 3,6 %. Du har en värdepappersportfölj om 4 000 000 kr och tvekar mellan ISK och KF. Vad blir din nettoskillnad i skatt per år?

Total årlig skatt (lön, ägande av ISK mm) = 373 731 kr
Total årlig skatt (lön, ägande av KF mm) = 380 931 kr
Fördel Investeringssparkonto: + 7 200 kr per år

Orsaken till skatteskillnaden står att finna i regeln om kvittning i inkomstslaget kapital. Det vill säga den årliga schablonskatten som du betalar på ditt investeringssparkonto får kvittas mot kostnader (i detta exempel ränteutgifter) i inkomstslaget kapital. Om du sparar i kapitalförsäkringen tillåter lagstiftningen inte denna möjlighet. 

Slutsats: En liten, men ändock, fördel för investeringssparkonto för dig som har stora årliga ränteutgifter.

Hur skiljer sig ISK och KF vid en konkurs?

Även om risken för konkurs hos svenska banker och försäkringsbolag får bedömas som mycket låg kan det vara bra att känna till vad som gäller i händelse av att din bank eller ditt försäkringsbolag går omkull. 

Investeringssparkonto (ISK) vid konkurs

Ditt investeringssparkonto omfattas av tre olika skydd om banken går i konkurs:

  1. Insättningsgaranti; en statlig garanti som innebär att de likvida medel som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddade upp till belopp motsvarande 100 000 euro per person och bank.
  2. Separationsrätt; dina aktier och fonder särredovisas på särskilda förvaltarkonton.  Om din bank hamnar på obestånd eller går i konkurs gäller så kallad separationsrätt vilket innebär att dina värdepapper inte sammanblandas med bankens övriga tillgångar och skulder. Du får alltså ut dina värdepapper från banken i händelse av konkurs.
  3. Investerarskydd; som nämnts ovan skall dina värdepapper hållas åtskilda från bankens övriga tillgångar Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från institutets tillgångar får du ut dem vid en konkurs. Om banken trots detta inte kan lämna ut din egendom (kanske beroende på att dina värdepapper höll på att flyttas just när konkursen inträffade) så har du rätt till ersättning från investerarskyddet med upp till 250 000 kronor.

Kapitalförsäkring (KF) vid konkurs

En kapitalförsäkring är en försäkring och som sådan omfattas du varken av insättningsgarantin eller investerarskydd. Däremot har du så kallad förmånsrätt på dina tillgångar i händelse av att försäkringsbolaget hamnar på obestånd eller går i konkurs. 

Det finns ingen garanti för att du skall få tillbaka din fordran men Finansinspektionen har rigorösa regler och övervakar försäkringsbolagens solvensgrad. Risken för att dina tillgångar i en kapitalförsäkring skulle gå förlorade är därmed mycket mycket liten.

Slutsats: Oavgjort, enligt vårt förmenande, även om det på pappret kan uppfattas som om investeringssparkontot har en fördel.

Är ISK eller KF bäst när det kommer till avgifter?

Avgifterna har väldigt stor betydelse för ditt sparande, speciellt på lång sikt. En mycket stor andel av svenskarnas sparande är placerat i förhållandevis dyra lösningar. Dels inom pensionssystemet där olika lager av avgifter eroderar kapitalet år efter år. 

Men även sparande i kapitalförsäkringar är drabbat av detta. Låt oss titta på de fyra storbankerna, där de flesta kunderna finns, och avgifterna i deras kapitalförsäkringar och jämföra med ett normalt investeringssparkonto:

BankÅrsavgift SEKÅrsavgift % av Kap.ISK
Avanza bank0,00 kr0,00%Avgiftsfritt
Nordnet bank0,00 kr0,00%Avgiftsfritt
Handelsbanken0,00 kr0,35%Avgiftsfritt
Nordea0,00 kr0,00%Avgiftsfritt
SEB188,00 kr0,80-0,95%Avgiftsfritt
Swedbank0,00 kr0,10-0,40%Avgiftsfritt

De konton som har jämförts är Avanza kapitalförsäkring, Nordnet Kapitalförsäkring, Handelsbanken Liv-Kapitalspar Depå, Nordea Livförsäkring – Framtidskapital privat, SEB Kapitalförsäkring trad, Swedbank Försäkring – Kapitalspar Depå.

Slutsas gällande avgifter

En kapitalförsäkring är ett ”skal” som inte har någon annan praktisk betydelse än att erbjuda en fördelaktig beskattning (se ovan ”Beskattning – skillnader”) på ditt långsiktiga sparande. Genom att välja ISK i stället för kapitalförsäkring sänker du snabbt dina avgifter. Observera att ovan redovisad avgift för ISK (0 %, 0 kr, 0 kr) inte enbart gäller lågprisaktörer såsom nischbanker utan även de fyra storbankerna. 

Som vi har redogjort för på denna sida är skillnaderna, förutom avgifterna, marginella mellan sparformerna ISK och KF. Det finns inget som motiverar dig som sparare att välja KF i stället för ISK. Byt sparform!

Kapitalförsäkringar kan innebära onödiga avgifter

De onödiga avgifterna för kapitalförsäkringens ”skal” kan du alltså enkelt undvika genom att välja investeringssparkonto i stället. Det går även att tömma (återköpa på försäkringsspråk) kapitalförsäkringen och placera det frigjorda kapitalet i ISK. En sådan ändring är skattefri. 

Däremot kan, som ovan redovisats, vissa storbanker ha en återköpskostnad. Ta reda på vad som gäller i din specifika situation innan du genomför ändringen.

Förutom kapitalförsäkringens onödiga avgifter för dess ”skal” så uppstår det avgifter för innehållet i såväl ISK som KF. Med andra ord, de placeringar och transaktioner som sker inom ramen för ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring skapar kostnader av olika slag.

Extra kostnad för courtage när du handlar med aktier

Om du är aktieintresserad så tar banken ut en avgift, så kallat courtage, när du köper eller säljer aktier i ISK eller KF. Detta courtage är betydligt högre hos storbankernas ISK jämfört med nischbankernas motsvarighet. Skillnaden kan bli väldigt stor om du inte är uppmärksam. 

Indexfonder ofta fördelaktiga när det kommer till förvaltningsavgift

Flertalet personer som investerar i ISK eller KF tenderar även att placera i fonder, i varierande omfattning. Här nedanför kan ni se avgifter för olika bankers indexfonder med inriktning mot Sverige: 

Fondens namn

Fondstorlek

Förv. Avgift

SEB Sverige Indexfond

21 mdr

0,25 %

Handelsbanken Sverigesfond Index (A1 SEK)

23 mdr

0,65 %

Nordea Sverige Passiv icke-utd

11 mdr

0,40 %

Swedbank Robur Access Sverige

22 mdr

0,20 %

Vi rekommenderar dock att du tittar på Nordnet och Avanzas kostnadsfria fonder:

Ok, du har läst hela vägen hit och är fortfarande undrande över vad någon enskild procent i sänkt avgift kan ha för betydelse. Orkar jag verkligen byta från KF till ISK för någon futtig avgiftsminskning? Ta del av nedan exempel och avgör därefter själv.

Eva är 30 år och sparar 1 000 kronor per månad i en kapitalförsäkring. Syftet med hennes sparande är att förstärka hennes inkomst i samband med pensioneringen vid 65 års ålder. Genom att flytta sitt sparande till ett investeringssparkonto kan hennes avgifter sänkas från 2 % till 1 % per år. Eva räknar med en avkastning om 8 % per år. Hur mycket sänks Evas avgifter totalt på grund av detta?

Svar: Eva sparar häpnadsväckande ca 376 000 kronor i form av minskade avgifter.

Johan har sedan många år sparat i en kapitalförsäkring och värdet uppgår till 600 000 kronor. Han byter från sin dyra KF till en billig ISK. Avgiften för "skalet" sänks med 0,4 % per år. Johan väljer även att placera i billiga indexfonder och kan därmed sänka avgiften med ytterligare 1 % per år. Årlig nettoavkastning uppgår till 6 %. Om fem år skall Johan använda pengarna i samband med ett husköp.

Resultat? Johans avgiftsminskning är värd totalt ca 52 000 kronor under de fem åren.

Slutsats: Avgifternas betydelse kan inte på något vis underskattas. Mycket stor fördel ISK.

Sammanfattning av kampen ISK eller KF

Här nedanför är våra fyra råd när du ska välja mellan ISK eller KF:

  • Vårt råd 1.Om du har KF i en storbank – byt till ISK (inom storbanken eller, ännu bättre, till en lågprisaktör).
  • Vårt råd 2.Om du står i begrepp att påbörja ett helt nytt sparande – välj ISK.
  • Vårt råd 3.Om du är en passiv fondsparare – använd ISK och billiga indexfonder.
  • Vårt råd 4.Om du är en aktiv placerare – använd ISK och välj en nischbank.

Hur öppnar jag ett investeringssparkonto?

Du kan öppna ett investeringssparkonto genom nästan alla banker. Däremot rekommenderar vi starkt att du gör det på någon utav landets två största nätmäklare, Avanza eller Nordnet. Du får en bättre plattform, lägre avgifter och bättre utbud av produkter.

Avanza bank - investeringssparkonto
Öppna ett ISK
Avanza bank erbjuder ett stort utbud av aktier & fonder.
POPULÄR

Annons